Werknemer

Werknemer

De praktijk van advocatenkantoor SPLNTR is met name gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Een advocaat van advocatenkantoor SPLNTR staat regelmatig ondernemers/bedrijven (werkgevers) en statutair directeuren bij, maar treedt zeker net zo frequent op voor de werknemer.

Van de start van de arbeidsovereenkomst tot het einde

Een advocaat van SPLNTR kan u, als werknemer, adviseren op het moment dat u een arbeidsovereenkomst krijgt voorgelegd door uw werkgever. Is het juridisch juist wat uw werkgever u aanbiedt? Of hebt u straks lange tijd last van de bepalingen die de werkgever in de overeenkomst heeft opgenomen?

Er wordt naar onze mening nog te weinig aan gedacht, maar juist ook werknemers zouden zich vaker en tijdiger moeten laten adviseren over het arbeidsrecht en hun positie. Dus niet alleen pas op het moment dat er sprake is van een conflict of ontslagsituatie. Tijdig advies kan juridische problemen in de toekomst voorkomen.

Advocatenkantoor SPLNTR is dé specialist op het gebied van arbeidsrecht en zal u over alle facetten van het arbeidsrecht kunnen adviseren en bijstaan. Bovendien hanteren wij gunstige condities en is het in bepaalde gevallen ook mogelijk u op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) bij te staan.

Niet onbelangrijk is verder dat SPLNTR naast de kennis op het juridische vlak ook weet dat het krijgen, behouden of kwijtraken van een arbeidsovereenkomst zeer ingrijpende gebeurtenissen kunnen zijn. Ontslag bijvoorbeeld, heeft financieel vaak consequenties voor u en uw gezin, maar naast de financiën is het arbeidsrecht zeker ook emotioneel een beladen rechtsgebied. Onze ervaring is dat het prettig is een juridisch specialist achter je te hebben staan, die al uw belangen behartigt en daarnaast uw emoties begrijpt.

Ontslag

De tijden zijn op arbeidsgebied al lang niet meer wat die geweest zijn en zijn (nog) steeds aan verandering onderhevig. Veel jonge werknemers kunnen zich nauwelijks meer voorstellen dat eerdere generaties hun hele leven veelal bij één werkgever werkten en binnen slechts één bedrijf carrière maakten. Tegenwoordig wisselen werknemers zelfs vaak bewust en meerdere keren van werkgever en wordt meer dan ooit onderzocht of er als zelfstandig ondernemer (zzp-er / freelancer)  mogelijkheden zijn.

Het zal dan ook niet verbazen dat steeds meer werknemers met het arbeidsrecht in aanraking komen en er ten aanzien van het arbeidsrecht een mening wordt gevormd. Dit leidt er ook toe dat er veel verkeerde verhalen rondgaan. De advocaten van SPLNTR komen helaas vaak tegen dat werknemers op basis van verkeerde informatie beslissingen nemen en daardoor hun rechten en positie te kort doen. Het arbeidsrecht is omvangrijk en complex en een arbeidsrechtspecialist in de arm nemen is geen overbodige luxe.

Ten aanzien van ontslag geniet u als werknemer in Nederland een behoorlijke mate van rechtsbescherming. Uw werkgever kan u niet zomaar ontslaan. Uw werkgever moet daar – kort gezegd – een goede reden voor hebben. Een goede reden kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijfseconomisch bij het bedrijf van uw werkgever niet goed gaat en uw werkgever kosten moet besparen om het hoofd boven water te houden. Immers, loonkosten vormen in veel ondernemingen een grote kostenpost. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat u volgens uw werkgever al langere tijd niet goed functioneert en uw werkgever om die reden afscheid van u wil nemen.

Het is aan uw werkgever om aan te tonen dat er een goede reden is voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De werkgever zal aan de hand van schriftelijke stukken, zoals brieven, functioneringsrapporten en/of financiële cijfers van de onderneming duidelijk moeten maken dat een beëindiging van de arbeidsovereenkomst noodzakelijk is. Mede aan de hand van de uitgangspositie van uw werkgever zullen wij uw kansen en mogelijkheden beoordelen.

Onderhandelingen en vaststellingsovereenkomst

SPLNTR streeft ernaar voor haar cliënten het meest ultieme resultaat te bereiken. Wij weten dat het meest ultieme resultaat lang niet altijd in de rechtszaal kan worden behaald. Veel arbeidszaken worden opgelost met het bereiken van overeenstemming tussen werkgever en werknemer. Zij treffen een schikking, een minnelijke regeling, die veelal wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt in zo’n situatie met wederzijds goedvinden.

Om dergelijke onderhandelingen tot een goed einde te brengen en een resultaat te bereiken waar beide partijen een goed gevoel aan overhouden is kennis en kunde nodig. Deze kennis en kunde heeft advocatenkantoor SPLNTR ruimschoots in huis.

Adviseren, onderhandelen en het resultaat op een juiste juridische wijze vastleggen in een contract is een vak apart; een vak dat SPLNTR als geen ander verstaat. Wij verlenen geen standaard adviezen, maar altijd maatwerk. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Een kosteloze en vrijblijvende intake behoort tot de mogelijkheden.

Second opinion

Veel particulieren/werknemers hebben een rechtsbijstandverzekering of kunnen anderszins juridisch advies inwinnen. Het komt dan regelmatig voor dat er getwijfeld wordt over het ontvangen advies. Ook voor een second opinion kan SPLNTR advocatuur worden ingeschakeld en wij kunnen daarna de zaak eventueel ook voor u voortzetten.

Ook als u reeds door een andere jurist/advocaat bent geadviseerd kan een second opinion wenselijk zijn: better safe than sorry.

Werkgever of statutair directeur?

Voor meer informatie over wat SPLNTR voor de werkgever kan betekenen: klik hier

Voor meer informatie over wat SPLNTR voor een statutair directeur kan betekenen: klik hier

Uw advocaat arbeidsrecht vindt u bij SPLNTR

SPLNTR advocatuur is gevestigd in Leiden, maar kent ook veel cliënten in een ruim gebied daaromheen, waaronder de Duin- en Bollenstreek.

Een advocaat van SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Advocaat Jelle Splinter is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht is SPLNTR het specialistische advocatenkantoor dat u zoekt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers