algemene voorwaarden

Artikel 1

Het advocatenkantoor LEGAL LABELS is een maatschap van beroepsvennoten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61783668, die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen in de ruimste zin des woords.

Artikel 2

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van opdrachtgever aan LEGAL LABELS, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen.

Artikel 3

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door LEGAL LABELS, ook indien en voor zover het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4

Het staat LEGAL LABELS vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen met haar verbonden personen te laten uitvoeren en/of, indien LEGAL LABELS dat nodig acht, met inschakeling van derden.

Artikel 5

LEGAL LABELS zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg in acht nemen die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. LEGAL LABELS staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. LEGAL LABELS is niet aansprakelijkheid voor een tekortkoming of onrechtmatige daad van een ingeschakelde derde.

Artikel 6

Niet alleen LEGAL LABELS, maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Indien LEGAL LABELS bij de uitoefening van haar opdracht derden inschakelt, accepteert de opdrachtgever reeds nu voor alsdan de jegens LEGAL LABELS door de derde ingeroepen aansprakelijkheidsbeperkingen.

 Artikel 7

De opdrachtgever staat toe dat LEGAL LABELS en de door of vanwege LEGAL LABLES bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan LEGAL LABELS verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

Artikel 8

Voor de door opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor LEGAL LABELS rechtens aansprakelijk is, heeft opdrachtgever recht op een vergoeding:

(a) indien LEGAL LABLES voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door LEGAL LABELS te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van LEGAL LABELS onder die verzekering; of

(b) indien LEGAL LABELS voor die schade geen enkele dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief btw en verschotten dat LEGAL LABELS in het jaar waarin de gebeurtenis(sen) heeft/hebben plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en door de opdrachtgever aan LEGAL LABELS is betaald.

De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van LEGAL LABELS en/of de – al dan niet ondergeschikte – leidinggevenden bij LEGAL LABELS.

Artikel 9

Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek vervalt het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de datum van de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor LEGAL LABELS aansprakelijk is.

Artikel 10

Het in artikel 8 en artikel 9 van deze algemene voorwaarden bepaalde geldt eveneens, indien de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.

Artikel 11

De opdrachtgever vrijwaart LEGAL LABELS tegen alle aanspraken van derden alsmede tegen alle bijkomende kosten, verband houdende met de door LEGAL LABELS aan de opdrachtgever verleende diensten.

 Artikel 12

Tenzij anders overeengekomen zal LEGAL LABELS maandelijks een declaratie sturen voor honoraria, vermeerderd met (i) specifieke verschotten en (ii), indien toepasselijk, btw.

Onder verschotten kunnen onder meer vallen: griffierechten en kosten gemaakt door advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, koeriers, deurwaarders etc. Een toelichting van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten zal bij de factuur worden gevoegd.

 Artikel 13

Voor betaling van declaraties geldt een termijn van veertien (14) dagen. Wanneer volledige betaling niet binnen veertien (14) dagen heeft plaatsgevonden verkeert de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en is LEGAL LABELS gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen en de in haar ogen noodzakelijke maatregelen te nemen ter voldoening van de declaratie.

Artikel 14

Bij niet of te late betaling door de opdrachtgever van de werkzaamheden die LEGAL LABLES ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, is LEGAL LABELS gerechtigd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van LEGAL LABELS voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 15

Tenzij nadrukkelijk vooraf anders overeenkomen, vangt LEGAL LABELS de voor de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden pas aan nadat de opdrachtgever een adequaat voorschot heeft betaald. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de opdracht. Het voorschot zal met de einddeclaratie in het kader van de opdracht worden verrekend

Artikel 16

LEGAL LABELS is gerechtigd om haar tarieven opnieuw vast te stellen. LEGAL LABELS zal de opdrachtgever in dat geval hierover informeren met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 17

Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en het Engels opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Artikel 18

De rechtsverhouding tussen LEGAL LABELS en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

 Artikel 19

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 61783668.