Statutair directeur

De statutair directeur binnen het arbeidsrecht

Een bestuurder, statutair directeur, Chief Executive Officer (CEO) of managing director bevindt zich in een bijzondere, machtige positie. Maar diezelfde positie is vaak ook kwetsbaar en het afbreukrisico kan groot zijn. SPLNTR is de aangewezen partij als het gaat om arbeidsrecht én ondernemingsrecht. De sterke combinatie van deze specialisaties maakt dat veel statutair directeuren voor een advocaat van advocatenkantoor SPLNTR kiezen om zich te laten adviseren en bijstaan.

Als statutair directeur geniet u niet de rechtsbescherming van een “gewone werknemer”. Adequaat en tijdig signaleren en optreden is van essentieel belang voor uw positie.

De arbeidsovereenkomst al dan niet met golden hello en/of golden parachute

Gezien de grote verantwoordelijkheden en het feit dat goede bestuurders niet voor het oprapen liggen, zal er vaak aan het begin van de arbeidsverhouding al goed naar uw positie en beloningspakket worden gekeken. Er kan bijvoorbeeld door de onderneming voor het tekenen al een bonus of andere aantrekkelijke regelingen worden geboden, een zogenaamde golden hello, maar ook kan aan het begin van de arbeidsrelatie worden afgesproken wat en onder welke omstandigheden in een toekomstige beëindigingsregeling zit (de golden parachute). Alles aan het begin goed regelen en uitonderhandelen kan later veel juridische problemen voorkomen.

Beëindiging

Als wordt aangekondigd (veelal via oproeping voor aandeelhoudersvergadering) dat de overeenkomst met u wordt beëindigd is advies en juridische bijstand uiteraard noodzakelijk. De te nemen stappen in een dergelijk traject luisteren nauw en fouten moeten voorkomen worden.

Neem voor het maken van een afspraak of het bespreken van de mogelijkheden contact op met uw gespecialiseerde arbeidsrecht en ondernemingsrecht advocaat van SPLNTR.

Werkgever of werknemer?

Voor meer informatie over wat SPLNTR voor de werkgever kan betekenen: klik hier

Voor meer informatie over wat SPLNTR voor de werknemer kan betekenen: klik hier

 

Advocatenkantoor SPLNTR

SPLNTR advocatuur is gevestigd in Leiden, maar kent ook veel cliënten in een ruim gebied daaromheen, waaronder de Duin- en Bollenstreek.

Een advocaat van SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Advocaat Jelle Splinter is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Voor arbeidsrecht en ondernemingsrecht is SPLNTR het specialistische advocatenkantoor dat u zoekt. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslag
 • collectief ontslag (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers