Reorganisatie / collectief ontslag

SPLNTR advocatuur is het arbeidsrechtelijke advocatenkantoor, gevestigd in Leiden, waar u altijd een advocaat vindt die gespecialiseerd is in alle facetten van het arbeidsrecht, waaronder het collectief ontslagrecht.

Collectief ontslag (reorganisatie)

Naast individueel ontslagrecht (het ontslagrecht tussen een werkgever en een individuele werknemer) is SPLNTR advocatuur onder meer gespecialiseerd in het collectief ontslagrecht. Een collectief ontslag wordt veelal ook als reorganisatie aangeduid. Dit is juist, maar in de zin van de Wet melding collectief ontslag (“WMCO”) wordt pas van een collectief ontslag gesproken, als sprake is van ontslag van twintig of meer werknemers binnen hetzelfde UWV werkgebied en binnen een periode drie maanden. De term reorganisatie is breder en kan voor meerdere situaties, bijvoorbeeld minder werknemers, worden gehanteerd. Voor een collectief ontslag in de zin van de WMCO gelden enigszins striktere regels en minder vrijheden om naar eigen inzicht te handelen.

Veelal is de noodzaak (of de wens) voor een reorganisatie / collectief ontslag gelegen in een bedrijfseconomische noodzaak om (loon)kosten te besparen. Zeker in de huidige ‘crisisjaren’ moeten veel bedrijven alle zeilen bijzetten om koers te kunnen houden en moet er flink in de kosten worden gesneden. Niet zelden vormen personeelskosten een relatief grote kostenpost en zal er vroeg of laat gereorganiseerd moeten worden, waarbij arbeidsplaatsen komen te vervallen. Maar een zuivere bedrijfseconomische noodzaak is niet in alle gevallen de oorzaak / wens om een reorganisatie door te voeren. Zuiver bedrijfsorganisatorische motieven kunnen ook een reden zijn voor de reorganisatie.

Voorbereiding (reorganisatie-stappenplan) en uitvoering

Nadat u als raad van bestuur / ondernemer heeft geconstateerd dat er gereorganiseerd moet worden, zult u tijdig advies moeten inwinnen; niet alleen bij betrokken partijen, zoals de ondernemingsraad van de onderneming, maar ook bij SPLNTR. Een effectieve reorganisatie met een spoedig verloop staat of valt met een zorgvuldige (juridische) voorbereiding en uitvoering.

Voor het voorbereidingstraject zal SPLNTR een uitgebreid advies met een duidelijk stappenplan voor u verzorgen, zodat alle betrokken weten wat er wanneer moet gebeuren en wie dat gaat doen.

Er zal eerst – veelal aan de hand van het afspiegelingsbeginsel – bekeken moeten worden welke werknemers voor ontslag in aanmerking moeten komen. Dit dient zeer zorgvuldig te gebeuren. Afwijken van het afspiegelingsbeginsel is in bepaalde gevallen mogelijk. Wij zoeken met u naar de beste mogelijkheden en strategie. SPLNTR advocatuur adviseert u vervolgens over (en stelt deze documenten voor u op) een goed onderbouwde adviesaanvraag aan de ondernemingsraad en in geval van collectief ontslag (WMCO) melding bij de vakbonden en het UWV Werkbedrijf. SPLNTR onderhandelt verder met en voor u met de vakbonden (niet in alle gevallen noodzakelijk) en stelt het sociaal plan op.

Communicatie

Maar wij gaan verder, ook de communicatie met de werknemers is belangrijk. Wij vinden het van groot belang dat hier aan werkgeverszijde aandacht aan wordt besteed. Een goede, volledige informatieverstrekking aan de medewerkers en overige betrokken partijen is essentieel en kan veel onrust binnen de organisatie voorkomen. Een zorgvuldige afstemming van de communicatie zal er naar onze overtuiging aan bijdragen dat de reorganisatie op meer begrip kan rekenen en sneller en met goed resultaat kan worden afgerond.

SPLNTR levert altijd voldoende juridische slagkracht

SPLNTR heeft ruime ervaring op het gebied van collectief ontslag / reorganisaties en heeft alle expertise daaromtrent in huis. Daar waar de reorganisatie meer (tijdelijke) juridische slagkracht vraagt, beschikt SPLNTR over een uitgebreid, specialistisch netwerk, dat klaarstaat om uw reorganisatie in goede banen te leiden (zie onder SPL interim services). Voor u als bestuur/ondernemer is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat uw reorganisatie tijdig en zorgvuldig wordt voorbereid en uitgevoerd.

Bel ons voor een offerte, want ook qua kosten leveren we flexibiliteit. Wij denken mee met uw wensen en zorgen voor een passende oplossing. Onze contactgegevens vindt u hier.

SPLNTR is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

arbeidsrecht

 • WET WERK EN ZEKERHEID (WWZ)
 • individueel ontslagrecht
 • collectief ontslagrecht (reorganisaties)
 • ontslag statutair directeur / bestuurder
 • procederen binnen het arbeidsrecht
 • opstellen arbeidsrechtelijke documenten, zoals arbeidsovereenkomst, personeelsreglement e.d.
 • overeenkomst van opdracht / management overeenkomst
 • concurrentiebeding / relatiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidsrechtelijk advies bij fusies, overnames of reorganisaties
 • medezeggenschap
 • collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
 • advies over detachering en andere uitzendconstructies

ondernemingsrecht

 • contractenrecht
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • VOF-overeenkomsten
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • commerciële contracten
 • algemene voorwaarden
 • agentuurovereenkomsten
 • distributieovereenkomsten
 • franchiseovereenkomsten
 • advisering en begeleiding bij (contract) onderhandelingen
 • begeleiden fusies, overnames, toe-/uittredingen
 • management buy-in, management buy-out
 • ondernemingsrechtelijke procesvoering
 • due diligence
 • advisering inzake vennootschapsrecht
 • advisering personenvennootschappen
 • advisering startende ondernemers