the legal Q – #9

Vijf werknemers hebben eerder allen bij een ander bedrijf gewerkt. Bij hun nieuwe werkgever, in dezelfde branche, spelen zij belangrijke informatie door van hun vorige werkgever.

Handelen deze werknemers onrechtmatig jegens hun vorige werkgever en kan de vorige werkgever daarom aanspraak maken op een schadevergoeding?

antwoord  – #9

Het antwoord op deze vraag is: ‘JA’.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat er in dit geval sprake was van overtreding van de geheimhoudingsbedingen die met deze werknemers waren overeengekomen en dat er onrechtmatig jegens de oud-werkgever is gehandeld.

korte toelichting en link – #9

Vijf oud-werknemers spelen informatie door aan hun nieuwe werkgever, waaronder lijsten met klantgegevens, met als doel deze klanten vanuit hun nieuwe functie bij hun nieuwe werkgever te benaderen. Zowel de vorige als de huidige werkgever begeven zich in dezelfde branche en verrichten dezelfde activiteiten, het ontwerpen, fabriceren en verkopen van industriële drogers en koelers.

De vraag is of dit handelen van de vijf werknemers onrechtmatig is jegens hun vorige werkgever. Het hof overweegt onder meer als volgt:

Het hof stelt voorop dat een oud-werknemer (die niet is gebonden door een concurrentiebeding) in beginsel niet onrechtmatig handelt, indien hij in dienst van zijn nieuwe werkgever gebruik maakt van de kennis, kunde en ervaring die hij heeft opgedaan bij de oude werkgever. Dat geldt in beginsel ook wanneer de oude en de nieuwe werkgever elkaar in dezelfde markt beconcurreren. De oud-werknemer mag evenwel geen bedrijfsgeheimen van de oude werkgever meenemen en in zijn nieuwe functie gebruiken. Daarbij gaat het om informatie die niet algemeen bekend is en die de nieuwe werkgever niet op andere wijze kan verkrijgen dan door tussenkomst van de oud-werknemer, die deze informatie in het kader van zijn vorige dienstverband heeft verkregen. Voorts moet het gaan om informatie die de nieuwe werkgever een voorsprong geeft in de concurrentie met de oude werkgever. Waar de grens ligt tussen de kennis, kunde en ervaring die de oud-werknemer wel mag gebruiken en de geheime bedrijfsinformatie die hij niet mag gebruiken, is niet steeds eenvoudig te bepalen.

‘Los van het voorgaande is het de oud-werknemer en zijn nieuwe werkgever niet toegestaan om de oude werkgever oneerlijke concurrentie aan te doen door op onrechtmatige wijze gebruik te maken van informatie die de oud-werknemer in het kader van zijn vorige dienstverband heeft verkregen. Daarvan kan onder meer sprake zijn indien de nieuwe werkgever gebruik maakt van de kennis en gegevens omtrent klanten opgedaan bij de oude werkgever, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam debiet van de oude werkgever wordt afgebroken (zie reeds HR 9 december 1955, NJ 1956, 157). Zo kan het stelselmatig benaderen van het klantenbestand van de oude werkgever, met de bedoeling om deze klanten te laten overstappen naar de concurrent, onrechtmatig zijn jegens de oude werkgever.’

Het hof oordeelde dat er hier inderdaad sprake is van onrechtmatig handelen jegens de ex-werkgever.

Maar de vraag is of de oud-werknemers verplicht zijn om een schadevergoeding aan hun oud werkgever te betalen of juist een boete krijgen opgelegd. Om hier uitspraak over te kunnen doen heeft het hof specifiek gekeken naar artikel 7:651 BW. Dit artikel regelt het cumulatieverbod en stelt dat de werkgever ter zake van eenzelfde feit niet zowel een boete kan heffen als schadevergoeding kan vorderen. lid 2 van dit artikel regelt dat een afwijkend beding nietig is.

Aangezien er in dit geval wel sprake van schade is, kan er een schadevergoeding worden gevorderd. Aangezien er nog niet genoeg aanknopingspunten zijn om de schade te begroten, zal eerst een schadestaatprocedure worden gestart.

Lees de gehele uitspraak van hier terug op de website van Rechtspraak.nl.